Language classes start on Monday September 17th.

Monday      10.00 - 12.00:      Post Beginners 

                                                Ardrang

Tuesday 10.00 - 12.00 Intermediate Conversation Class

      18.00 - 19.00:      Singing Class

                    19. 00 - 21.00:      Intermediate Grammar (in Dundonald High School)

                                                Intermediate Exam Class

                                               Total beginners Class

Wednesday 16.30 -17.30:      Family Class

                     19.00 -21.00:      Post Beginners class

Thursday      19.00 - 21.00:    Advanced Conversation

Friday           10.00 - 12.00:     Total Beginners Class

                                               Intermediate Class

Saturday 11.00 - 13.00: Intermediate Conversation